neděle, 11.04.2021

Odstávky ČEZ

úterý, 14.09.2021

Opatření obecné povahy

Obecní úřad Týnišťko, Týnišťko 78, 566 01

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

v obci Týnišťko

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i v o l i č e ,

 

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1

je volební místnost se sídlem: úřadovna obecního úřadu , Týnišťko 78

 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 5. října 2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

 

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

 

Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování ze silničního motorového vozidla výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, naleznete nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště (dive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

 

 

V Týnišťku dne 17.9.2021                                                                                                                       Stanislav Kopecký v.r.

 

neděle, 26.09.2021

Očkování proti vzteklině