Obec Týnišťko
Dnes je pátek 21.2.2020. Svátek slaví Lenka, zítra Petr.
Poslední aktualizace: 19.2.2020
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vypis povinností v pásmu dozoru:

Opatření v pásmu dozoru

(1) Obcím v pásmu dozoru se nařizuje:
a) provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 21. 2. 2020 soupis

předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj prostřednictvím we-
bového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-
formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=SLEPOTICE-PD.

b) informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit
povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, mysliveckou
veřejností a pozorovateli ptáků,
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz
a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP

2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočiš-
ného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci

nádob,

d) hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj onemocnění a zvý-
šené úhyny ptáků chovaných v zajetí a ostatního volně žijícího ptactva,

e) spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj při
provádění intenzivního úředního dozoru nad chovy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí
a populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých
nebo nemocných ptáků.
(2) Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se
nařizuje:

a) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemoc-
nosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě

Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010, +420 777 783 312
nebo +420 773 851 059,

b) zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v za-
jetí. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé

informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,

c) zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hos-
podářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy.

(3) Všem provozovatelům komerčních drůbežářských hospodářství a komerčním chova-
telům jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se dále nařizuje:

a) vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně
jednou denně,
b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného

ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných mate-
riálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky

č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
c) do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční
vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu.
(4) V pásmu dozoru se zakazuje:

str. 5 z 6

a) vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospo-
dářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro

Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do
obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství, nebo
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí chovány,
b) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném
pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,
c) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí,
d) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,
e) veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz se nevztahuje na
tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato
přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky,
f) pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek,
balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze
zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 vyhlášky č. 36/2007 Sb.

Celé nařízení:

Celý článek...
 
Sčítaní zvěře

pdfScitani_zvere_2020.pdf181.6 KB

Vyvěšeno:2.2.2020

Svěšeno: 14.3.2020

 
Vyhláška

pdfSPU_009771_2020_2.pdf181.25 KB

Vyvěšeno: 23.1.2020

Svěšeno:

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnici II/315 a III/3152 v k.ú. Dobříkov a Zámrsk

Celý článek...
 
Letecké snímky

Odkaz

 
Svozový plán odpadů pro rok 2020
Celý článek...
 
Nabídka odprodeje hasičského auta AVIE
Celý článek...
 
Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů

pdfOZV_Týnišťko_3/2019_o_poplatku_ze_psů.pdf95.63 KB

Vyvěšeno: 17.12.2019

Svěšeno:31.1.2020

 
Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


pdfOZV_Týnišťko_2/2019.pdf99.7 KB

pdfpříloha_č._1_2/2019.pdf81.95 KB

Vyvěšeno: 17.12.2019

Svěšeno:31.1.2020

Úhrada poplatku za ROK 2020:

Občané s trvalým pobytem v obci Týnišťko  do 31.3.2020

"chalupáři" do 30.6.2020 (kteří nemají trvalý pobyt v obci a vlastní nemovitost)

při úhradě poplatku přes účet použijte jako variabilní kód číslo popisné nemovitosti.

Jelikož se poplatek skládá ze dvou částí, výsledná cena je 400Kč za nemovitost a rok, v případě, že v nemovitosti není nikdo přihlášen

k trvalému pobytu.

Sazba  400Kč za osobu a rok, žijící v obci (nemusí být přihlášena k trvalému pobytu, ale v obci trvale žije).

Použíjte účet 11025561/0100 vedený u KB Vysoké Mýto.

Poplatek lze uhradit v úřední hodiny, to je každé pondělí od 18:00 do 20:00 na obecním úřadě.

 
Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, v

Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týnišťko

pdfOZV_Týnišťko_2019_1_o_shromažďování.pdf88.14 KB

Vyvěšeno: 17.12.2019

Svěšeno:31.1.2020

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 41508/2019-MZE-16212
Celý článek...
 
Zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2019.

pdfZvýšení_vodného.pdf1.68 MB

Vyvěšeno:13.12.2018 

 
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

http://deska.vysoke-myto.cz/ostatni/11653-vyzva-vlastnikum-lesa-k-ochrane-lesa-pred-kurovcovou-kalamitoupdfpoužití_chemických_přípravků_v_lese.pdf387.25 KB

kůrovec

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek...
 
Strategický rozvojový plán Obce Týnišťko na roky 2018 – 2035

pdfTýnišťko.v2018.01.pdf.pdf2.17 MB

Strategie byla schválena dne 16.4.2018

 
Vydávání závazného stanoviska úřadem územního plánování.

Od 1. 1. 2018 dle zák. č. 225/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává úřad územního plánování závazné stanovisko dle písm. e) odst. (1) § 6 a § 96b stavebního zákona.

Celý článek...
 
Pronájem obecní hospody.

Obec Týnišťko nabízí k pronájmu obecní hospodu.

Bližší informace na tel. 778 737 571 nebo na e-mailu:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Krizové řízení
Celý článek...
 
Posilovna

Informace pro lidi, kteří rádi posiluji.

 

Celý článek...
 
Provozní řád hřiště s umělým povrchem
Celý článek...
 
Rozpočty
Celý článek...
 

© 2010 Obec Týnišťko, webdesign by Vulgar